Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a foto2.me címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: „ÁSZF”) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1. Üzemeltető adatai:

Cégnév: Foto2Me Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Foto2Me Kft.
Székhely és levelezési cím: 1173 Budapest 525. tér 2.
Adószám: 23511037-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 969036, Kibocsátó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@foto2.me
Ügyvezető igazgató: Szabó Zoltán

A szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen virtuális szerverek szolgáltatója:
A szolgáltató cégneve: ATW Internet Kft.
A szolgáltató székhelye: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
A szolgáltató weboldala: https://atw.hu
A szolgáltató elérhetősége: info@atw.co.hu

További tárhely-szolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató cégneve: Amazon Web Services, Inc.
A tárhely-szolgáltató székhelye: Seattle, WA 98108-1226
A tárhely szolgáltató weboldala: https://aws.amazon.com
Az adatok tárolásának fizikai helye: Amazon S3 szolgáltatás, Frankfurt, Németország (AWS technikai azonosítója: eu-central-1)
Az adatok az Európai Unió területét a feldolgozás során nem hagyják el.

2. Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek az üzemeltető (továbbiakban: „Foto2Me”) által üzemeltetett www.foto2.me honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Foto2Me és a Vásárló között elektronikusan jön létre. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

3. A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő adatkezelési irányelveket. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló a Webáruházba belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban lévő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Webáruház használatát és elhagyni azt.

4. Rendelések teljesítésének határideje

Az általános teljesítési határidő a leadott és kifizetett rendelésekre a fizetés beérkezésétől számított 90 nap. Foto2Me a szolgáltatás magas minőségének megtartása mellett igyekszik ennél jelentősen rövidebb határidővel teljesíteni a megrendeléseket.

5 Fizetés, számlázás

A fizetés során beírt adatokat Foto2Me nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

A számlázási feladatokat a Foto2Me a billingo.hu szolgáltatás igénybevételével teljesíti, ennek érdekében az elengedhetetlen adatokat a szolgáltatás üzemeltetőjének (Octonull Kft.) átadja. A kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint. A kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

6. Elállási jog

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7. Panaszkezelés

Vásárló az esetleges panaszát az Foto2Me elektronikus elérhetőségén jelezheti. A Foto2Me-vel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők.

8. Az ÁSZF változása

Foto2Me fenntartja a jogot az ÁSZF megváltoztatására, melyről a felhasználókat külön nem értesíti. A már leadott rendelések feltételeit ez nem módosítja, minden vásárlásra a Webáruházban a rendelés leadásakor elérhető ÁSZF rendelkezései érvényesek.

9. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.